schoolgebouwschoolgebouwschoolgebouwschoolgebouw

Over de school

Onze school wordt bezocht door ongeveer 300 leerlingen. We groeien nog steeds.

 

Doel
De school heeft tot doel de leerlingen op te voeden en te onderwijzen vanuit en overeenkomstig Gods Woord en de daarop gegronde Drie Formulieren van Enigheid.

 

Levensbeschouwelijke visie
De kinderen opvoeden en onderwijzen tot een zelfstandige, God dienende persoonlijkheid geschikt en altijd bereid om hun unieke gaven te besteden tot eer van God en heil van de naaste.

 

Onderwijskundige visie
Onderwijskundig gezien heeft de school het doel de leerlingen zodanig op te leiden dat ze in het vervolgonderwijs hun leerweg kunnen vervolgen.

 

Pedagogische visie
We hechten veel waarde aan een veilig en uitdagend pedagogisch klimaat dat gedragen wordt door de liefde tot God en door liefde tot Zijn schepping. We steunen het kind in zijn behoefte aan relatie, competentie en verantwoordelijkheid.

 

Documenten

Aanvullende informatie oudergesprekken

ANBI

Uittrekssel Handelsregister KvK

Jaarverslag 2011

Jaarverslag 2012

Jaarverslag 2013

Jaarverslag 2014

Jaarverslag 2015

Jaarverslag 2016

Jaarverslag 2017

Jaarverslag 2018

Protocol hoofdluis

Privacyreglement (dit reglement is verkrijgbaar bij de directie)

Schoolgids 2019 - 2020

Schoolplan 2019 - 2023